ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คู่มือการท่องเที่ยวบ้านธิ

 

ดาวน์โหลด....แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ (พ.ศ.2559-2562)

ดาวน์โหลด...แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ  (พ.ศ.  2560-2563)

 

เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ