ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
 
ประจำปี 2558
 
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2
 
ประจำปี 2559