ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ
10 พ.ค. 2561

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนต [ ... ]

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
07 พ.ค. 2561

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านธิ

บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

         ประวัติหมู่บ้าน

บ้านศรีดอนชัยมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาประมาณ ปี พ.ศ. 2349 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีครัวเรือน จำนวน 15 –30 ครอบครัว จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวุโสในหมู่บ้านได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติในหมู่บ้านศรีดอนชัยว่าในสมัยก่อนอุ้ยเฮือง จากหมู่บ้านสันป่าเลียง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางขี่ช้างมาบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านพร้อมผู้ติดตาม สังเกตเห็นพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึงเหมาะแก่การสร้างที่พัก จึงได้จัดทำห้างร้านเพื่อพักอาศัยชั่วคราว ต่อมาได้มีชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมเห็นว่า บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านน้ำท่วมไม่ถึง  จึงอพยพมาอยู่บริเวณดังกล่าว จึงเกิดเป็นชุมชนหมู่บ้านและได้เรียกชื่อหมู่บ้านในยุคนั้นว่า   “บ้านสันดอนใจ”บ้างก็เรียกว่า“สลีดอนชัย”และต่อมาได้มีชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการว่า  “หมู่บ้านศรีดอนชัย  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน”  ซึ่งประกอบด้วยป๊อกบ้านดังนี้ ป๊อกบ้านใหม่กู่ป่าลาน ป๊อกสันมะนะ  ป๊อกสันขวาง  ป๊อกสันใจ ป๊อกหัวนา ป๊อกบวกป้าน  โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง พูดภาษาคำเมืองและมีนามสกุลหลักคือ “สมบูรณ์ชัย”

ต่อมาจำนวนประชากรของหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน  จึงได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517  จึงได้รับการแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8   และบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

 

ผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน

บ้านศรีดอนชัย มีผู้ปกครองหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้

1. นายเป็ง       สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2467

2. นายชื่น        สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2467– พ.ศ. 2482

3. นายแก้ว      สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2496

4. นายดำ        สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2501(กำนัน)

5. นายปัน       สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2517

6. นายมา        สมบูรณ์ใจ        ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2523

7. นายสุขใจ     คำใจ              ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2548

8. นายเจษฎา    สมบูรณ์ชัย       ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 – จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1) นายประสิทธิ์แสนอุโมงค์       ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.2548–ปัจจุบัน

2) นายคะนอง   แก้วพงศ์ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.2548–ปัจจุบัน

สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านธิ

นายจำรัส        คำใจ              ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2550 –ปัจจุบัน

นายภิญ          สมบูรณ์ชัย       ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2550 –ปัจจุบัน

 

 

ผู้นำกลุ่มองค์กรในชุมชน

          1) นายเจษฎา   สมบูรณ์ชัย       ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน กข.คจ. /กลุ่มน้ำดื่มชุมชน/ประปา/      

                                                กองทุนแม่ของแผ่นดิน/ กองทุนสวัสดิการชุมชน/

                                                กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์/ กลุ่มคัดแยกขยะชุมชน/

2) นายประสิทธิ์แสนอุโมงค์       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

3) นายคะนอง   แก้วพงศ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4) นายจำรัส     คำใจ              สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านธิ/ ประธานกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ

5) นายภิญ       สมบูรณ์ชัย       สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านธิ

5) นางประทุม   สมบูรณ์ชัย       ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน/ ประธานกลุ่มเย็บผ้า/ อช.

6) นายจำลอง   อุตมะดวงแจ่ม    ประธานกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์

7) นางนงราม    คำใจ              ประธาน อสม. และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

8) นายจรัล      แสนอุโมงค์       ประธานกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม

9) นายอำพูน    อภิวงค์งาม       ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

10) นางเกี๋ยงคำสมบูรณ์ชัย       ประธานกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

11) นายชยานันท์ แก้วพงศ์        ประธานกลุ่มเยาวชน และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

 •  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สภาพที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

บ้านศรีดอนชัย มีลักษณะสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเป็นสันดอน  สภาพดินเป็นดินร่วนมีชั้นทรายสลับกับชั้นดินมีการระบายน้ำดีพอสมควร     มีลำน้ำร่องกว้านไหลผ่านแต่จะมีน้ำไหลผ่านเฉพาะ

โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ หมู่ 7 บ้านช่างเพี้ยน

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านสันทรายและหมู่ 19 บ้านฮ่องแฮ่

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนและอำเภอสารภี

                    จังหวัดเชียงใหม่

สภาพอากาศ

มีลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและอากาศเย็นในตอนกลางคืน

ที่ตั้งหมู่บ้าน

          ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านธิ ประมาณ  5 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ 12กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,875 ไร่ (3ตารางกิโลเมตร)

 

ลำดับที่

พื้นที่ของหมู่บ้าน

พื้นที่ (ไร่)

คิดเป็นร้อยละ

1

พื้นที่การเกษตร

1,412

75.31

2

พื้นที่อยู่อาศัย

300

16

3

พื้นที่สาธารณะ

13

0.69

4

พื้นที่สนามกอล์ฟ

150

8

 

รวม

1,875

100

 

       ด้านการคมนาคมติดต่อสื่อสาร

          มีถนนสายหลักผ่านจากหมู่บ้านไปอำเภอ หมู่บ้านใกล้เคียง  จำนวน 1 เส้นทาง คือ ถนนหมายเลข รพช. 3032  ระยะทางผ่านหมู่บ้านยาว 1 กิโลเมตร

 

       ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

          ประชากรมีจำนวน  556  คน  แยกเป็น

ประชากรชายจำนวน     280 คน

ประชากรหญิงจำนวน      276  คน 

ครัวเรือนในหมู่บ้านมีจำนวน        156  ครัวเรือน

 

การศึกษา (ข้อมูล จปฐ.ปี 2553 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

 

ลำดับที่

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

1

ไม่ได้เรียนหนังสือ

0

0

2

ประถมศึกษา

343

65.58

3

มัธยมศึกษา

159

30.40

4

อนุปริญญา

4

0.77

5

ปริญญาตรี

17

3.25

6

สูงกว่าปริญญาตรี

0

0

 

รวม

523

100

 การนับถือศาสนา

          ประชากรในหมู่บ้านทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีวัดกู่ป่าลานเป็นวัดประจำหมู่บ้าน มีพระประธานเป็นศูนย์รวมยึดเหนียวจิตใจให้ประชาชนกราบเคารพบูชาในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร จำนวน 13รูป อยู่ประจำวัด เพื่อปฏิบัติธรรมจำพรรษา และเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่นงานประเพณีสรงน้ำ  งานประเพณียี่เป็ง ประเพณีตานข้าวใหม่  งานทำบุญวันเข้าพรรษา ฯลฯ

 

 

 โบราณสถานสำคัญ

          โบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้าน   คือวัดกู่ป่าลาน  เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่หมู่ 8  มีโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่คืออาคารทรงมณฑป(กู่) ก่ออิฐฉาบปูนฐานขั้นแรกเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นฐานลูกแก้วมีปติกรรมปูนปั้นประดับผนังอาคารจึงเป็นสภาพอาคารและลวดลายปูนปั้น ประดับอาคารอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม  ต่อมาภายหลังมีผู้สร้างเป็นวัดขึ้นใหม่จึงได้ชื่อว่าวัดกู่ป่าลาน    จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ ไม่ทราบแน่ชัด กู่เป็นของขอมเกิดสงคราม พม่าบุกเผาทำลายวัดเอาพระพุทธรูปทองรูปไป ขอมอพยพหนีทำให้วัดกลายเป็นวัดร้าง มีกู่บริเวณใกล้เคียงกันอยู่ 4  แห่ง ซึ่งอยู่ในตำบลบ้านธิ  3แห่ง ตำบล มะเขือแจ้ 1กู่  อีกแห่งจะมีกู่เฮืองอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด  ลายปูนปั้นคล้ายเจดีย์วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ ดังนั้น ปี 2533กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ต้องอนุรักษ์ ซึ่งทางกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างกว่า 600 ปี

 

 

โบราณสถาน

กู่ป่าลาน

โบราณสถาน

กู่เฮือง

 

 


 

 สภาพทางเศรษฐกิจ     

การประกอบอาชีพ

          อาชีพหลักของบรรพบุรุษในหมู่บ้านศรีดอนชัย คือการอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่การทำนาและเลี้ยงสัตว์  ต่อมาประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น การประกอบอาชีพของประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องด้วยต้องอาศัยเพียงน้ำฝนเท่านั้น  ปัจจุบันประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง  ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

          รายได้เฉลี่ยของของคนในชุมชน เป็นเงิน  27, 168.07 บาท (ข้อมูล จปฐ.ปี 2553 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งให้บริการในหมู่บ้าน

 1. กู่เฮือง
 2. กู่ป่าลาน
 3. วัดกู่ป่าลาน
 4. พิพิธภัณฑ์ตำบลบ้านธิ
 5. บ้านเฮือนล้านนา
 6. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพบ้านศรีดอนชัย
 7. ประปาหมู่บ้าน
 8. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 9. แหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลา
 10. โรงงานโรงอิฐ 
 11. โรงงานย้อมผ้า
 12. หอกระจายข่าว
 13. ที่อ่านหนังสือพิมพ์   
 14. ลานกีฬา/สนามกีฬาหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีชื่อเสียง/น่าสนใจในหมู่บ้าน

 1. ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 2. น้ำดื่มชุมชน
 3. ตุ๊กตา
 4. ปลาสวยงาม
 5. จักสาน
 6. ข้าว
 7. ลำไย
 8. ข่า, ตะไคร้, พืชผักสวนครัว
 9. น้ำดื่มสมุนไพร
 10. ขนมดอกจอก
 11. ข้าวเกรียบ
 12. กล้วยฉาบ
 13. กระถางปลูกต้นไม้ ดอกไม้ จากยางรถยนต์

ศิลปวัฒนธรรม /ประเพณี และความเชื่อ

                   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่สำคัญในหมู่บ้าน จัดเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ประเพณีและความเชื่อ
 2. ประเพณีทำบุญตานข้าวใหม่ คือทำบุญทานข้าวใหม่  ในเดือนมกราคม
 3. ประเพณีทำบุญปริวาสกรรม(เป็นบางปี)  ในเดือนกุมภาพันธ์
 4. ประเพณีทำบุญปอยหลวง คือทำบุญสิ่งปลูกสร้างใหม่ของวัด เช่น ศาลาวิหาร อาคารเปรียญในวัดกุฎิพระภิกษุ ฯลฯ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม
 5. ประเพณีทำบุญวันมาฆบูชา ในเดือนมีนาคม
 6. ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน
 7. ประเพณีแห่ไม้ก้ำสะหลี(ไม้โพธิ์) ในเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน
 8. ประเพณีขนทรายเข้าวัด ในเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน
 9. ประเพณีทำบุญสืบชะตาหมู่บ้าน(การสะเดาะเคราะห์ ทำในวันที่ 16 เมษายน)
 10. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกู่ป่าลาน ประมาณเดือนพฤษภาคม
 11. ประเพณีทำบุญในวันเข้าพรรษา  ในเดือนกรกฎาคม

10.ประเพณีทำบุญสลากภัตร คือการทำบุญไปหาผู้ล่วงลับ ทำบุญไปภายหน้า และการ

      จัดหาเงินทุนสำหรับพระเณรไว้เป็นปัจจัยใช้สอย ประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม

1.10 ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ในเดือนตุลาคม

1.11 ประเพณีทำบุญมหาชาติ(ยี่เป็ง) ในเทศกาลลอยกระทง  ในเดือนพฤศจิกายน

 1. ดนตรีพื้นบ้าน/การละเล่นพื้นบ้าน คือ การตีกลองปู่จา(บูชา) , ตีกลองสะบัดชัย
 2. วิถีความเป็นอยู่ ในเรื่องของ ภาษาพูด   อาหาร  การลงแขกปลูกข้าว รื้อบ้านสร้างบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินชุมชนหมู่บ้าน

กิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีอาชีพหลักในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการนับถือของพุทธ  จึงได้มีกิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมปฏิบัติดังนี้

 

 

เดือน

กิจกรรมในชุมชน

หมายเหตุ

มกราคม

ทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่,ตานข้าวใหม่, การแข่งขันกีฬาใน

หมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง,ครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชน

เดือน 4

กุมภาพันธ์

ทำบุญปริวาสกรรม(เป็นบางปี)  ร่วมงานกีฬาในระดับตำบล

เดือน 5

มีนาคม

ทำบุญที่วัด ฟังพระเทศนธรรมในวันมาฆบูชา, การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, งานทอดป่าผ้า (เป็นบางปี)

เดือน 6

เมษายน

ประเพณีปีใหม่เมือง(สงกรานต์), ทำบุญที่วัด ฟังพระเทศนธรรมวันพญาวัน (15 เมษายน),  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,   แห่ไม้ก้ำสะหลี

(ค้ำไม้โพธิ์), ทำบุญสืบชะตาหมู่บ้าน

เดือน 7

 พฤษภาคม

ต้นฤดูฝน  ชาวบ้านเตรียมการทำนา โดยเริ่มไถ่นา หว่านข้าวและปลูกข้าวดำนา,  มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกู่ป่าลาน

เดือน 8

มิถุนายน

เกษตรปลูกข้าวดำนา, ชาวบ้านไปหาของป่าเก็บเห็ด หน่อไม้

เดือน 9

กรกฎาคม

การเก็บเกี่ยวพืชผลได้แก่ลำไย, ชาวบ้านไปรับจ้างเก็บลำใยและ รับจ้างขว้านลำใย, ดูแลข้าวที่ปลูก, มีงานทำบุญในวันเข้าพรรษา

เดือน 10

สิงหาคม

ชาวบ้านไปรับจ้างเก็บและขว้านลำใย , ดูแลข้าวที่ปลูก, อบรมฟังพระเทศนธรรมในวันแม่ 12 สิงหาคมและพัฒนาหมู่บ้าน

เดือน 11

กันยายน

ช่วงต้นเดือนยังมีรับจ้างเก็บลำไ ย ขว้านลำไย ปลายเดือนมีงานสลากภัตร(เป็นบางปี)

เดือน 12

ตุลาคม

ทำบุญวันออกพรรษา และเข้าร่วมวันปิยมหาราช(23 ตุลาคม)

เดือนเกี๋ยง

พฤศจิกายน

ประเพณีวันยี่เป็ง(ลอยกระทง), ประกวดซุ้มต้นคู่, แข่งโคมลอยเกษตรกรเกี่ยวข้าว

เดือนยี่

ธันวาคม

ร่วมงานวันพ่อ 5ธันวาคม , ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

เดือน 3

 

Additional information