ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

...เทศบาลตำบลบ้านธิ เตรียมความพร้อมต้อนรับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563
....วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ผ่านเข้ารอบประเมินรอบแรกในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะมีการประเมินในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563

...การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร นำโดยนายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
...การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 6 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.......... ,การขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และการขอเสนอญัตติขออนุญาตส่งคืนเงินกู้เงินทุนกิจการเทศบาลฯ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร

....พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ “อนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

....เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้ร่วมลงลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.... ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลบ้านธิ และกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันปัญหาด้านหมอกควัน แก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ตกลงร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม