ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านธิ ร่วมประเพณีต๋านก๋วยสลากเนื่องในวันออกพรรษา

นายวรชาติ ศรีไม้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และนายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อม ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลบ้านธิ ร่วมประเพณีประเพณีต๋านก๋วยสลาก" ณ.อุโบสถร้างต้นหมื่น บ้านแพะต้นยางงาม ม.11 ต.บ้านธิ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดขึ้นประจำทุกปีในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษา ถึงแม้ว่าในปีนี้จะมีสายฝนตกลงมาเป็นระยะๆ แต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชนมากมายที่เข้าร่วมจึงทำให้อุโบสถแห่งนี้แคบไปถนัดตา

อุโบสถร้างต้นหมื่น บ้านแพะต้นยางงามหรือ“อุโบสถกลางนา”
สร้างขึ้นกว่า 200 ปี และได้รับการบูรณะครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ.2503 ซึ่งก่อนก่อนหน้านั้นได้ชำรุด โดยมีพ่อหนานปัญโญ แม่อุ้ยขา ซึ่งเป็นคนไตลื้อที่อพยพมาจาก 12 ปันนา เข้ามาเป็นครอบครัวแรกของบ้านธิ อุโบสถหลังนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมงคลต่างๆ ได้แก่ เข้าพรรษา ออกพรรษา งานบวช และงานสลากภัตร

ดูรูปเพิ่มเติม