ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้าย

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินทางไปส่ง นายสุรินทร์
ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม