ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“บ้านธิ กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”

“บ้านธิ  กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561

                เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้จัดทำ“โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”ขึ้น ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2561 ณ.บริเวณลำน้ำกวง สะพานศรีดอนชัย บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน   โดยได้บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , เทศบาลตำบลอุโมงค์ หน่วยงานภาครัฐ ,เอกชนและประชาชนในตำบลบ้านธิ  ร่วมกิจกรรม “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะได้มีการรณรงค์กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากลำน้ำมีสภาพที่แห้งแล้ง  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผักตบชวาไหลมารวมกันจนแน่น  โดยเฉพาะบริเวณสะพานศรีดอนชัยแห่งนี้  และหากไม่มีน้ำไหลเวียน  อาจทำให้ผักตบชวาเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน

          ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมกับได้ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการสนับสนุนเครื่องจักร และประชาชนริมลำน้ำกวงแห่งนี้  ช่วยกันกำจัดผักตบชวาเป็นการด่วน เพื่อให้เป็นไปนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให้ลำน้ำกวงมีความสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืชต่างๆ ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภคได้  และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงามตามริมน้ำกวง เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงดำเนินกิจกรรม “การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีนายนรินทร์  ฟูสุวรรณ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

        

ดูรูปเพิ่มเติม