ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

นายชิษณุพงค์ ปินไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561โดยความร่วมมือจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) จัดขึ้น  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้  จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   องค์ความรู้จากศูนย์การศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆให้เกษตรกรเข้าถึง   เกิดประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้โดยมีนายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้ทางการเกษตร 5 สถานี ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า , การลดต้นทุนการผลิต , การผลิตลำไยนอกฤดู , การจัดทำบัญชีครัวเรือน / ฟาร์ม และการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเกษตรกรในอำเภอบ้านธิที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม