ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2561 โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาทางน้ำและยังมีมหรสพอีกมากมาย

ดูรูปเพิ่มเติม