ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

เมื่อเวลา 09.30 น.(27 ส.ค. ๒๕๖๑) ณ. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ  นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนสิงหาคม  โดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม