ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมเตรียมความพร้อมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ

.... เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดการการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่งาน “สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 44 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านธิเมืองสามไต ประจำปี พ.ศ.2562
.... เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน “สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 โดยทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต ตำบลบ้านธิ ทั้งนี้ได้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การกำหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดงาน“สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 44 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านธิเมืองสามไต ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน โรงเรียน ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำเดือนตุลาคม 2562

... วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายวิชัต ประธานราษฎร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและใช้จัดงานกิจกรรมต่างๆที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านธิ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งได้มีแผนงานจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ และเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคน

 

 

 

 

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าศึกษาดูงาน โครงการ อพ.สธ อบต.กึ๊ดช้าง จ.เชียงใหม่

... วันที่ 27 กันยายน 2562  นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลเป็นป่าต้นน้ำ จึงได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จนผ่านการประเมินในการดำเนินโครงการ อพ.สธและได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ
ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการของโครงการ อพ.สธ เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีความรู้ ความให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงการ อพ.สธ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ เป็นลำดับต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม