ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมการประกวด"ห้องทำงาน 5 ส."

... ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
... การจัดโครงการกิจกรรม 5 ส. ในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดให้มีการประกวด ห้องทำงานน่าอยู่ ตามหลักกิจกรรม 5 ส. โดยมีนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นประธานพร้อมด้วย คุณฌุภิตา ปัญโญใหญ่ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ คุณธีระศักดิ์ สุรินทร์คำ นักจัดรายการวิทยุ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ของเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยทางคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องทำงานทุกห้อง ได้แก่ ห้องสำนักปลัด ,กองคลัง, กองสาธารณสุข ,กองช่าง ,กองการศึกษา งานการเจ้าหน้าที่, งานนิติการ, งานจัดเก็บรายได้ ,กองสวัสดิการสังคม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานกิจการประปาและโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งจะทำการตรวจประเมินในเดือนมีนาคม ,เมษายน ,มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.2562 โดยจะมีการประกาศผลและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ห้องทำงานที่มีการบริหารจัดการ ห้องทำงานดีเด่น ตามกิจกรรม 5 ส ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

****ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งยังส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน
... เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ณ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการ
.... ซึ่งในปัจจุบันปัญหาของขยะเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่วนปัญหาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ มี 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ 1.คนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ 2.บ้านธิเป็นเมืองทางผ่าน ที่มีผู้คนใช้สัญจรไปยังตำบล/จังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและบ้านธิ ยังเป็นตำบลที่สงบ ร่มรื่น น่าอยู่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นจำนวนมากจึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในบ้านธิเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้กลายเป็นแหล่งที่สร้างขยะเพิ่มมากขึ้น
... เทศบาลตำบลบ้านธิ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน และมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ขึ้น โดยได้มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบบ้านป่าเหียงและบ้านศรีดอนชัย เพื่อนำร่องในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านของการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการลด การนำขยะ กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าจากขยะ จึงเกิดเป็น “การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง” ของเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณา การการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ และรายได้จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องยั่งยืน โดยมี คุณอารีวรรณ บุญสูงอดีต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2562

..เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1. การขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดูรูปเพิ่มเติม