ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน"

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐานขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและต่อยอดอบรมให้ความรู้กับประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติทางด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างจริงจังตลอดจนเป็นการปลูกจิต ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เกิดการออมและสามารถพึ่งตนเองได้ เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมานี้

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและสรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2562
  4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2562