ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2562
  3. ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2562
  4. ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 2562 รายตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ