ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น”

 

พันธกิจ

                1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

                3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สามารถดำรงอยู่ได้

                4.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ

                5.พัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

                6.พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคภัยต่างๆ

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

 

 

๑.      การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ             ในท้องถิ่น

๒.      ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน รางระบายน้ำ

๓.     การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ,ไฟฟ้าสาธารณะ,ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระบบประปา

๔.      ปรับปรุง  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กองช่าง

2. ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 

๑.    พัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด  การจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

๒.  พัฒนาส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.   พัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร

๔.   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

กองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด

กองการศึกษา

กองช่าง

 

3.  ประเด็นการพัฒนาด้านสังคม/ศาสนา/ขนธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

     ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

 

๑.    การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.  การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

๓.   การส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ  ภายในท้องถิ่น

๔.   การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟู   ศิลปะ       วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

4.  ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.    การสร้างจิตสำนึก และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.  การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สำนักปลัด

กองสาธารณสุข

5. ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา  

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการศึกษาและการกีฬา  

๑.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๒.     ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ

กองการศึกษา

6.  ประเด็นการพัฒนาด้านสาธารณสุข   

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านสาธารณสุข   

 

๑.      การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

๒.     การส่งเสริม  พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

๓.     การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

๔.     ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

๕.     การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

กองสาธารณสุข

            7.  ประเด็นการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการเมืองการบริหาร   

 

๑.      การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลัก  ธรรมาภิบาล

๒.     การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

๓.     ปรับปรุงและพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๔.     ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

๕.     การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักปลัด

กองคลัง