ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างส่วนราชการ
     โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2555-2557 ) โดยจำแนกส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็น 7 กอง มีรายละเอียดดังนี้

ปลัด เทศบาล
     1. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในเทศบาล ตำบล
     2. งานบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
     3. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบล

1. สำนักปลัด
     1.1 งานบริหารทั่วไป
     1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     1.3 งานจัดทำงบประมาณ
     1.4 งานกฎหมายและคดี
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.6 งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     1.7 งานตรวจสอบภายใน
     1.8 งานประชาสัมพันธ์
     1.9 งานทะเบียนราษฎร
       2.0 งานส่งเสริมการเกษตร
     2.1 งานส่งเสริมปศุสัตว์

2. กองคลัง
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.4 งานผังเมือง

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
     4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.2 งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     5.3 งานบริหารงานการศึกษาและงานการศึกษา
     5.4 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
     5.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย

6. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
     6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     6.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
     6.3 งานสังคมสงเคราะห์
     6.4 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต