ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ

 

                                                                           กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล

1

บ้านเตาปูน

นางราตรี

สายวังจิตต์

2

บ้านป่าเปา                                    

นางอรุณี

 

สมพงษ์

3

บ้านธิหลวง

นายสุเทพ

ศรีนวลใหญ่

4

บ้านป่าตาล

นายสุรชัย

ศรีไม้

5

บ้านสันทราย

นายสาธิต

คงเมือง

6

บ้านป่าสัก

นายสมภพ

สายวสันต์

7

บ้านช่างเพี้ยน

นายประเสริฐ

มูลงาม

8

บ้านศรีดอนชัย

นายเจษฎา

สมบูรณ์ชัย

9

บ้านดอยเวียง

นายสมาน

สุยะใหญ่

10

บ้านสันมะนะ

นายอุทัย

ธรรมใจ

11

บ้านแพะต้นยางงาม

นายเกษม

ปัญโญใหญ่

12

บ้านสันต้นค่า

นายรังสันติ์

ปินไชย

13

บ้านป่าเหียง

นายอำพล

สายปัน

14

บ้านศรีมูล

นายทวีศิลป์

สายแก้ว

15

บ้านป่าแดง

นายณัฐพงษ์

คำเย็น

16

บ้านบัวบก

นายชัยพร

สุภาษี

17

บ้านป่าปี้

นายอินสร

สายก้อน

18

บ้านท่าตุ้ม

นางบัวเร็ว

หาญฤทธิ์

19

บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่

นายชวลิต

ศรีไม้

20

บ้านใหม่กาดเหนือ

นายบุญเย็น

สายก้อน