ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม

สำนักงานปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษนโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมายการให้บริการกำหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ แผนงบประมาณ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสำนักงานนายกเทศมนตรี งานอาคารและสถานที่ งานกิจการพลังงาน ฝ่ายอำนวยการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย แต่หน้าที่สำคัญ ก็คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายอำนวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุมในการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการนั้น ก็คือบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้ และกำหนดเป็นแนวความคิดและหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสมเกิด ประโยชน์สูงสุด และจัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผน และต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจ และแนวคิดในการปฏิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับ บัญชาตกลงใจ ก็ดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผล ทั้งในระดับบนและระดับล่าง

งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ในงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายและการสั่งงานของคณะบริหารและปลัดเทศบาล กลั่นกรองงาน กำกับดูแลก่อนนำเสนอให้ปลัดเทศบาลพิจารณาและมีหน้าที่  ดังนี้

(1) งานเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ

(2) งานบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

(3) งานวิจัย วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า

(4) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็นต่างๆ

(5) งานหนังสือราชการ

(5.1) เกษียนหนังสือราชการ จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

(5.2) งานประสานความร่วมมือกับผู้นำของชุมชน กลุ่มพลังมวลชน ตามโครงการแผนงานต่างๆ ที่สำคัญ

(5.3) ดำเนินการประสานข้อมูลตามหนังสือสั่งการของกระทรวง กรม จังหวัด ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

(6) งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานติดต่อประสานงานกับคณะศึกษาดูงานตั้งแต่กระบวนการแรกจนเสร็จสิ้น

(7) งานพิธีกรที่เกี่ยวข้องกับรัฐพิธี อาทิ วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม และวันที่ 5ธันวาคม

(8) ประสานข้อมูลกิจกรรมของกองคลังและกองช่าง เพื่อนำมาจัดทำปฏิทินข่าวและจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน และให้ประชาชนรับทราบ

(9) ออกแบบและจัดทำวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

- วารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน

- หนังสือรายงานประจำปี

- หนังสือบรรยายสรุปเทศบาลเทศบาลฯ

- จัดทำปฏิทิน/ ส.ค.ส.

- จัดทำเอกสารแผ่นพับ

- ป้ายไวนิล

- สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

(10) ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบเอกสาร/ แฟ้ม/ ดัชนีเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

(11) ประสานงานกับนิติการเรื่องการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

(12) รวบรวม จัดทำสถิติ รายงานการให้บริการ ติดต่อ สอบถาม ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ

(13) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล

(14) จัดทำ ปรับปรุง นำเสนอสื่อวีดีทัศน์ ข้อมูลเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหว บทบรรยาย ฯลฯ ให้สามารถใช้ได้ปัจจุบัน

(15) ดูแลรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เครื่องเสียงภายในรถให้พร้อมใช้งานและสะอาด

(16) ทำหน้าที่ผู้ประกาศ เสียงตามสายเทศบาล ประจำวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 07.45 – 08.00 น.

(17) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ให้สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่สื่อมวลชนทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์

(18) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ

(19) บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2. งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

3. งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลโดยประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO) ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

7. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 3 ปี และจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
8. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง

9. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

10.งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

11.งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง

12. งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

13. งานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542

14. งานดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

15. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และงานนิติการ งานรักษาความสงบ งานเทศกิจและงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

(1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์ การทำประชาคม และอื่นๆ

(2) การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายรูปแบบทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผน การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ

(3) การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในหลากหลายทิศทาง เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำประชาคมพนักงาน การมีส่วนในกิจกรรมเทศบาล และอื่นๆ

(4) การประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาล

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

(2) งานสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ เพื่อการรับรองบุคคลหรือการอื่นใด

(3)งานสนับสนุนและจัดเตรียมการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฯลฯ

(6) การจัดเตรียมการเลือกตั้งทุกประเภท ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โดยประสานกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอื่นๆ

(7) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการมีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญั

(5) งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอื่นๆ

(6) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย

(3) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในงานนโยบายและแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร อย่าง เช่น  ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน ประมวลผลการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ   ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) จัดทำแผนหรือโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในควบคุมดูแล

(2) รับผิดชอบงานด้านการจัดทำระบบ Balanced Scorecard การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบาย ฯลฯ

(3) จัดทำรายงานประจำปีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(4) บริการข้อมูลสอบถามจากหน่วยงานอื่นๆ

(5) วางแผนมอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามงานและประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(6) ทำหน้าที่เลขานุการคณบดี

(7) ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(8) รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ดูแลงานด้านโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ การรับรองผู้เชี่ยวชาญและอาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ร่างจดหมายโต้ตอบต่างประเทศ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(9) เป็นกรรมการตามหน้าที่และเฉพาะกิจ ฯลฯ

ฝ่ายธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่างๆ ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานสารบรรณของเทศบาล

(2)    งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล

(3)    งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

(4)    งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(5)    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(6)    งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(7)    งานจัดทำฎีกา และเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงาน

(8)    งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

(9)    งานโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน

(10)งานดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานปลัดเทศบาลและหน่วยงาน

(11)งานพิมพ์หนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสารบรรณมีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

(2)    งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ

(3)    งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

(4)    งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

(5)    งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

(6)    นำแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ

(7)    งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย

(8)    งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

งานเดินหนังสือ