ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตว์แพทย์และงานธุรการส่วนสาธารณสุขฯ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการส่วนสาธารณสุขฯ งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตว์แพทย์ งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริม สุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.1 งานวางแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผน ตามโครงการบริการ สาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผน กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จังหวัด งานประสานแผนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆจากผลการปฏิบัติงานหรือ รายงานของกระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานประเมินผลทาง ด้านการ สาธารณสุข งานิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุขงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล อาหารและโภชนาการ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร งานควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ งานป้องกัน ควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีว อนามัย งานควบคุมสุสานและฌาปนสถาน งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกวาดล้างทำความสะอาด งานดูดลอกท่อ ระบายน้ำ งานกำจัดวัชพืชบน ทางเท้า ทางระบายน้ำและคูคลองต่างๆ งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่าย ขยะมูลฝอย งานขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล งานอื่นที่เกี่ยว ข้องกับหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณ สุขงานฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข งานประเมินผล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิด ชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบ โรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติด โรคสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานควบคุมการฆ่า และโรงฆ่าสัตว์ งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้ รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขชุมชน งานอนามัยโรงเรียน

3.1 งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ และอนามัยของแม่และเด็ก งานบริการอนามัยแม่และเด็ก งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่สตรีมีครรภ์ งานตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่แม่และเด็ก งานประสานงานด้านการ อนามัยแม่และเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมอบหมาย

3.2 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงอายุ งานบริการผู้สูงอายุ งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ งานประสานงานด้านสุขภาพผู้สูง อายุกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานแผนงานสาธารณสุข มูลฐานชุมชน งานกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชา การด้านสาธารณสุขชุมชน งานรายงานข้อมูลสถิติ สาธารณสุขชุมชน งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุขชุมชน งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนต่างๆ งานประสานงานด้าน สาธารณสุขชุมชนกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานอนามัยโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียนงาน ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ ด้านอนามัยโรงเรียน งานประสานงานด้านอนามัย โรงเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มงานควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวางแผนครอบครัว งานฟื้นฟูและบำบัด งานควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค งานบริการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

4.1 งานวางแผนครอบครัว มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัว งานแผนงานวางแผน ครอบครัว งานห้องตรวจภายใน บริการวางแผนครอบครัว งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการวางแผนครอบครัว งานรายงานข้อมูลสถิติวาง แผนครอบครัว งานประสานงานด้านวางแผนครอบครัวกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานฟื้นฟูและบำบัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานฟื้นฟูและบำบัด งานบริการฟื้นฟูสุขภาพ หลังการบำบัดรักษา งานบริการด้านกายภาพบำบัด งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการฟื้นฟูและบำบัด งานประสานงานด้านฟื้นฟูและบำบัดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ งานรายงานข้อมูลสถิติควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานประสานงานด้านควบคุมป้องกันโรคติดต่อกับหน่วย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4 งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานควบคุมสถานบริการและ ผู้บริโภค งานตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขอนามัยแก่ลูกจ้างหรือหญิงบริการในสถานบริการ งานตรวจ สอบให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้บริการหรือ ผู้บริโภคในสถานบริการงานฝึกอบรมผู้ประกอบการสถาน บริการด้านสุขอนามัย งานควบคุมดูแลสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานรายงานข้อมูลสถิติด้านสุข อนามัยของสถานบริการ งานประสานงานด้านการควบคุมสถานบริการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานบริการและรักษาพยาบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานรักษาพยาบาล งานเภสัชกรรม

5.1 งานรักษาพยาบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถาน ที่ งานแผนงานบริการรักษาพยาบาล งานเวชระเบียน และสถิติ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านการ รักษาพยาบาล งานออกหน่วยบริการรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ งานรายงานข้อมูลสถิติการบริการรักษาพยาบาล งานประสานงานรักษาพยาบาลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้รับบริการ งานตรวจสอบคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ งานสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนยาประจำชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3 งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวข้องการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือบันทึกมีหน้าที่เกี่ยวข้องการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือบันทึกย่อเรื่อง ๆ คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเบิก จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- ติดต่อเรื่อง การขออนุญาต

- ประกอบกิจการค้า

- กิจการร้านเสริมสวย

- จัดตั้งตลาด

- การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

- การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ

การขออนุญาตประกอบกิจการค้าผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาล ต้องมายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้า โดยกิจการค้าที่ต้องมีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีดังนี้

1. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

3. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล

- ใบอนุญาตการใช้อาคาร

- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สะสมอาหาร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)

- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)

- แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาคารประกอบการค้า

- การขออนุญาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์

- ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานการขออนุญาตกิจการนั้น ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไทรม้า

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ออกตรวจสอบแนะนำให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและออกใบอนุญาตให้

3. ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต

- ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอออกใบอนุญาต

- กรณีรายใหม่ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ

- กรณีรายเก่า ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุ หากผู้ประกอบการยื่นภายหลังจะต้องเสียค่าปรับตามกฏหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรค

- บริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง

- บริการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)

- บริการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อ และป้องกัน

- บริการสอบสวนโรคเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

- บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

- บริการตรวจสอบและควบคุมสุนัขจรจัด

- บริการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

- บริการรับสมัครสมาชิก To Be Number One

งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

- มีรถจัดเก็บขยะให้บริการ 4 คัน

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของหมู่บ้านจัดสรร

งานส่งเสริมคุณภาพ

- จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

- บริการตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในชุมชน (ตรวจสุขภาพประจำปี)

- บริการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

- งานกีฬา ประจำปี

- มีอาสาสมัครพลังแผ่นดิน ออกตรวจเวรยาม รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

- บริการรับขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค)