ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

                                                                 รายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560