รายงานการเงิน

  • พิมพ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2561

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขยาย

 

 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2560

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

                                                                 รายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560

 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  ประจำปี 2561