ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี งบประมาณ 2560

                                       เดือน มกราคม                    เดือน กุมภาพันธ์                เดือน มีนาคม                          เดือน เมษายน                                                                                   

                                       เดือน พฤษภาคม                เดือน มิถุนายน                   เดือน กรกฏาคม                      เดือน สิงหาคม                      

                                       เดือน กันยายน                    เดือน ตุลาคม                    เดือน พฤศจิกายน                   เดือน ธันวาคม