ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9

2.โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านดอยเวียง หมู่ที่ 12

3.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10

4.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10-บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7

5.จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

6.ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

7.ก่อสร้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

8.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10-บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563