ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทำบัตรประจำตัวประชาชน

แผนผังขั้นตอนการทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การขอมีบัตรครั้งแรก

             ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7  ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

      1. สำเนาทะเบียนบ้าน

      2. สูติบัตร หรือวุฒิการศึกษา ฉบับจริง

      3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 หรือเกินกำหนดให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง (บิดา มารดา)

      4. กรณีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา มาแสดง ด้วย

****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****

 

บัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

     เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร เพื่อทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

      1. สำเนาทะเบียนบ้าน

      2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง)เช่น

          2.1 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ (ตัวจริง)ถ้ามี

          2.2 หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (ตัวจริง)พาสปอร์ต ถ้ามี

          2.3 วุฒิการศึกษาที่มีรูปถ่ายติด (ตัวจริง)ถ้ามี

          2.4 หลักฐานทางทหาร สด.8,สด.9,สด.43,(ตัวจริง)ถ้ามี

      3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำข้าราชการ เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง

(พร้อมบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง)

         บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่ อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท****

 

บัตรเดิมหมดอายุ

      บัตรหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท แต่หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนหมดอายุ หรือหลังหมดอายุได้ภายใน 60 วัน (การนับวันบัตรหมดอายุ ให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์)

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

     3. กรณีบัตรหมดอายุเป็นเวลานานแล้วให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

          3.1 ให้นำเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่าย (ตัวจริง) มาแสดงและถ่ายเอกสาร

มาประกอบเรื่อง 1 ชุด

          3.2 ถ้าไม่มีเอกสารตามข้อ 3.1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) มาแสดงด้วย

****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****