ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทะเบียนพาณิชย์

                                                    

 

 

                                                  คำแนะนำ      -การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม

                                                                        -การเปลี่ยนแปลง

                                                                        -การยกเลิก

                                                     เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                                                     แบบคำขอการจดทะเบียนใหม่ , เปลี่ยนแปลง ,ยกเลิก

                                                     แบบคำร้อง

                                                     หนังสือมอบอำนาจ