ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ,พันธกิจและเป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล

    พัฒนาการตามวัย        บุคลากรเอาใจใส่

บรรยากาศสดใส    ชุมชนอุ่นใจ

ปลอดภัยในบริการ

 

พันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

๑.     พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

๒.    จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเน้นความปลอดภัยของผู้เรียน

๓.    จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก

๔.    สร้างความร่วมมือระหว่าง วัด โรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน

 

เป้าหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

     ๑.เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กิจกรรมที่

        หลากหลาย และสภาพแวดล้อมที่ดี

     ๒. เด็กทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติปัญญา มี

        ความสุขในการเรียน

    ๓. เด็กมีความเป็นอยู่แบบไทย มีความนอบน้อมรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีความเกรงใจต่อบุคคลอื่น

        และสามารถอยู่ในระเบียบวินัยของศูนย์ฯ

    ๔. เด็กเป็นผู้มีใจรักธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักรักษาเครื่องเล่น

 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 4  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  มีเนื้อที่  3 งาน  บนที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล  เดิมเป็นการก่อตั้งของคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตาล  เพื่อรับเลี้ยงดูเด็กในหมู่บ้าน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2536  โดยสร้างอาคารชั่วคราวในหมู่บ้าน  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสมทบเงินค่าตอบแทนให้ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านจึงของบประมาณการก่อสร้างอาคารถาวร พร้อมเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดูแลเด็กไปยังกรมการพัฒนาชุมชน

พ.ศ. 2540  กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารถาวร พร้อมห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องประกอบการอาหาร  เครื่องเล่นกลางแจ้ง  และในร่ม งบประมาณค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลเด็กตลอดจน งบประมาณค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) แก่เด็ก

พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิได้รับการถ่ายโอน ภารกิจงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนค่าวัสดุ  อุปกรณ์ของเล่น  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พ.ศ. 2547  - ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลบ้านธิมีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยส่งเสริมด้านบุคคลากร  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  อาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวัน  และจัดทำโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมและพัฒนาการทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้จัดการเรียนการสอนในระดับเด็กปฐมวัยอายุ 3- 5 ปี โดยการรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านธิเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กจำนวนทั้งหมด  82  คน แยกเป็นชาย 42 คน   หญิง 40 คน   มีบุคลากรทั้งหมด  10  คน

ดังนี้ จำนวนครู  7  คน  แม่บ้าน  1  คน  พนักงานขับรถ  2  คน

 

อัตราครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ลำดับที่

ชื่อ   -  สกุล

ช่วงอายุเด็ก

จำนวนเด็ก

หมายเหตุ

   1

นางสาวเข็มทิศ       ทุบแป้น

นางสาวอรวรรณ     ศรีไม้

2.5   ปี

17  คน

 

   2

นางพิมพรรณ        สายเครื่อง

นางสาวทิวาพร      ขันพนัส

3 ปี (3/1)

14  คน

 

   3

นางสาวรจนา        สายเครื่อง

3 ปี (3/2)

14  คน

 

   4

นางชาลิสา           อภิวงค์วาร

4 ปี

18  คน

 

   5 

นางสาวเกศรินทร์   สายปัญญา

5 ปี

19  คน

 

รวม

       82  คน

 

 

จำนวนเด็ก ทั้งหมด        82          คน

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก        7           คน

คิดเป็นสัดส่วน             11 .71      คน

ลำดับ

ห้องปฐมวัย

จำนวนนักเรียน ชาย

จำนวนนักเรียน หญิง

รวม

หมายเหตุ

1

ห้องเด็กเล็ก

7

10

17

 

2

ห้องปฐมวัย 3 /1 ขวบ

6

8

14

 

3

ห้องปฐมวัย 3 /2 ขวบ

7

7

14

 

4

ห้องปฐมวัย 4 ขวบ

11

7

18

 

5

ห้องปฐมวัย 5 ขวบ

11

8

19

 

รวมทั้งหมด

42

40

82