ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
5,883
ปีนี้
51,982
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
125,272
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านธิ

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑.๑ ขนาดและที่ตั้ง


        “บ้านธิ” เป็นชื่อของตำบลและหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของลำน้ำแม่ธิ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขา ขุนแม่ธิ ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน อพป.บ้านดอยเวียง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีลำน้ำแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตำบลบ้านธิ ทางตะวันออกไหลลงสู่ลำน้ำกวงทางทิศตะวันตก ในเขตบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านธิ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดลำพูน

        “เทศบาลตำบลบ้านธิ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ โดยการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเป็น เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นเทศบาลตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๕๒หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าแดง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๐-๑๑๘๔ โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙ ตั้งอยู่บนทางแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ สันป่าฝ้าย - บ้านธิ –สันกำแพง ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ ๑.๘ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนและ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๑.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาพาดเป็นแนวยาวจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ มีลำน้ำแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตำบลบ้านธิ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๓.๔๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒,๑๖๐ ไร่(จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 

๑.๑.๓  สภาพภูมิอากาศ

ฤดูกาล

 - ฤดูฝน                         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –ตุลาคม                

 - ฤดูหนาว                     เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม –กุมภาพันธ์               

 - ฤดูร้อน                       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม        

                  

๑.๑.๔  การปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านธิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  ๒๐ 

หมู่บ้าน  ดังนี้

๑.  หมู่ที่  ๑   บ้านเตาปูน                                 ๑๑.  หมู่ที่ ๑๑  บ้านแพะต้นยางงาม  

๒.  หมู่ที่  ๒   บ้านป่าเปา                                 ๑๒.  หมู่ที่ ๑๒  บ้านสันต้นค่า                             

๓.  หมู่ที่  ๓   บ้านธิหลวง                                 ๑๓.  หมู่ที่ ๑๓  บ้านป่าเหียง

๔. หมู่ที่  ๔   บ้านป่าตาล                                ๑๔   หมู่ที่ ๑๔  บ้านศรีมูล

๕. หมู่ที่  ๕   บ้านสันทราย                              ๑๕.  หมู่ที่ ๑๕  บ้านป่าแดง

๖. หมู่ที่  ๖   บ้านป่าสัก                                   ๑๖.  หมู่ที่ ๑๖  บ้านบัวบก

๗. หมู่ที่  ๗   บ้านช่างเพี้ยน                             ๑๗.  หมู่ที่ ๑๗  บ้านป่าปี้

๘. หมู่ที่  ๘   บ้านศรีดอนชัย                            ๑๘.  หมู่ที่ ๑๘  บ้านท่าตุ้ม

๙. หมู่ที่  ๙   บ้านดอยเวียง                             ๑๙.  หมู่ที่ ๑๙  บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่

๑๐. หมู่ที่ ๑๐  บ้านสันมะนะ                             ๒๐.  หมู่ที่ ๒๐  บ้านใหม่กาดเหนือ

               

.๒  ข้อมูลสภาพทั่วไปในแต่ละประเด็นนโยบาย

                  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านธิในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  ด้านสังคม / การศึกษา/  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  ด้านการเมืองการบริหาร  ด้านการสาธารณสุข  กล่าวคือ

.๒.๑  ด้านสังคม/การศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม

๑)  ด้านสังคม

ด้านสังคมตำบลบ้านธิยังไม่มีปัญหารุนแรงมากนักจะมีบางครั้งเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นที่มักรวมตัว

กันในช่วงปิดเทอมหรือมีงานเทศกาลต่าง ๆ จะสร้างปัญหาคือ ทะเลาะวิวาทกัน หรือดักทำร้ายคู่อริ สำหรับคดีต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นคือ คดีเกี่ยวกับทรัพย์  และการพนัน  สำหรับปัญหาด้านยาเสพติดนั้นจากการสุ่มตรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กมัธยมจะเพิ่มสูงขึ้น             มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือ

(๑) สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ                                   จำนวน     ๑           แห่ง

(๒) หน่วยบริการประชาชน                                  จำนวน     ๔            แห่ง

(๓) หมู่บ้าน  อพป.                                                จำนวน     ๒            แห่ง

(๔) สมาชิก  อปพร.                                               จำนวน    ๑๔๗  คน         

(๕) ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ  (กองร้อยอาสารักษาดินแดง)                 จำนวน      ๑    แห่ง

 (๖)ศูนย์ปฏิบัติการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตำรวจบ้าน  อปพร.  ตำรวจภูธร  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ

           

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑)  รถบรรทุกน้ำ   จำนวน  ๑  คัน  จุน้ำได้  ๑๐,๐๐๐   ลิตร  (รับโอนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

๒)  รถดับเพลิง  จำนวน  ๒  คัน  จุน้ำได้  ๕,๕๐๐   ลิตร   และ ๖,๐๐๐ ลิตร          

๓) รถกู้ชีพฉุกเฉิน  จำนวน 1 คัน                                    

๔)  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ  ( มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง )

 

๒)  การศึกษา

             ในปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านธิมีสถานศึกษาทุกสังกัด  จำนวนทั้งสิ้น   ๑๒   แห่ง  จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  ๖  แห่ง  ดำเนินการโดยเอกชน จำนวน  ๔   แห่ง  สังกัดเทศบาล  จำนวน  ๑  แห่ง   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  ๑  แห่ง 

 

ตารางที่  ๒.๑  จำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอนและสังกัด  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

ระดับการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(แห่ง)

เอกชน

(แห่ง)

เทศบาล

(แห่ง)

รวม

(แห่ง)

๑. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

-

๒.อนุบาลระดับเดียว

-

-

-

-

๓. อนุบาล-ประถมศึกษา

-

๔. ประถมศึกษา

-

-

-

-

๕. ม.ต้น-ม.ปลาย

-

-

๖. ปวช.-ปวส.

-

-

๗. กศน.

-

-

๘. มหาวิทยาลัย

-

-

รวมทั้งพื้นที่

๑๒

 

๓) ศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ  ๙๙.๙๐  %             

- มีวัดจำนวน   ๑๓   แห่ง   

- โบสถ์คริสตจักรจำนวน  ๑   แห่ง    

                            

๔)  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

        ตำบลบ้านธิ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง  เรียกว่าคำเมือง  ภาษาไทยยอง  และภาษาไทยลื้อ  ซึ่งเป็นภาษาของชนพื้นเมืองดั้งเดิมของตำบลบ้านธิ

        การแต่งกายในอดีต  มีลักษณะของชาวล้านนาคือ ชายนุ่งกางเกงสะดอ  ( กางเกงขาก๊วย )  สวมเสื้อผ้าฝ้าย  หรือผ้าเมือง  คาดผ้าขาวม้าที่พุง   ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น  สวมเสื้อแขนกระบอก  ไว้ผมมวยทัดดอกไม้  (ปัจจุบันการแต่งกายได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจะมีให้เห็นได้เฉพาะมีงานประเพณีต่าง ๆ)

        มีการสืบทอดวัฒนธรรม  จากบรรพชนจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน  มีการเรียนการสอนในชุมชน  เช่น  การตีกลองหลวง  การเรียนศิลปะการฟ้อนรำ  การฝึกสอนดนตรีพื้นเมือง  เช่น  สะล้อ  ซอ  ซึ่งการทอผ้าเมือง  การแกะสลัก  การจักสาน  โดยเฉพาะการทำน้ำถุ้ง (อุปกรณ์สำหรับตักน้ำจากบ่อ) ของชาวไทยลื้อบ้านป่าเปาหมู่ที่  ๒  มีประเพณีที่สำคัญดังนี้   

( ๑ )  ประเพณีวันสงกรานต์  เดือนเมษายนของทุกปี  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   การแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์ (สะหลี๋)    งานกิ๋นหวานตานโม่นดำโหคุนเฒ่าสืบเก๊าประเพณี (อ่านเป็นภาษาไทลื้อ,ไทยอง)  

( ๒ )  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี   มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  การประกวดกระทง   การประกวดนางนพมาศ  การประกวดซุ้มต่างๆ

( ๓ )  ประเพณีเข้าพรรษา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘ ของทุกปี  มีการจัดกิจกรรมเช่น  การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา

( ๔ )  ประเพณีออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี มีการจัดกิจกรรมเช่น    ประเพณีทำบุญสลากภัตต์   (ตานก๋วยสลาก)

( ๕ )  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ   ประเพณีบวชนาค  (แห่ลูกแก้ว)  ประเพณีทำบุญ ปอยหลวง   ปอยน้อย 

( ๖ )  ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

 

๕)  กีฬา   นันทนาการ /พักผ่อน

( ๑ )   สนามฟุตบอล                          จำนวน     ๗    แห่ง

( ๒ )   สนามบาสเก็ตบอล                    จำนวน     ๕     แห่ง     

( ๓ )   สนามตะกร้อ                            จำนวน     ๕     แห่ง

( ๔ )   ลานกีฬาเอนกประสงค์                จำนวน     ๑๐     แห่ง

( ๕ )   สนามกอล์ฟเอกชน                    จำนวน     ๒     แห่ง

          - สนามกัสซัน  เลคซิตี้  กอล์ฟ  แอนด์  คันทรีคลับ

          - สนามกัสซัน  มารีนา  กอล์ฟ  คลับ

 

๖)  ประชากรและครัวเรือน   

หมู่บ้าน / ตำบล

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน /หลัง

รวมประชากร/ครัวเรือน

4,436

  4,926

9,362

4,441

หมู่ที่  ๑ บ้านเตาปูน

210

241

451

191

หมู่ที่  ๒ บ้านป่าเปา

183

202

385

240

หมู่ที่  ๓ บ้านธิหลวง

165

177

342

152

หมู่ที่  ๔ บ้านป่าตาล

242

311

553

256

หมู่ที่  ๕ บ้านสันทราย

258

282

540

275

หมู่ที่  ๖ บ้านป่าสัก

432

431

863

563

หมู่ที่  ๗ บ้านช่างเพี้ยน

220

245

465

177

หมู่ที่  ๘ บ้านศรีดอนชัย

310

323

633

287

หมู่ที่  ๙ บ้านดอยเวียง

237

252

489

257

หมู่ที่๑๐ บ้านสันมะนะ

323

384

707

336

หมู่ที่๑๑ บ้านแพะ

117

134

251

125

หมู่ที่๑๒ บ้านสันต้นค่า

165

181

346

156

หมู่ที่๑๓ บ้านป่าเหียง

224

248

472

204

หมู่ที่๑๔ บ้านศรีมูล

105

139

244

110

หมู่ที่๑๕ บ้านป่าแดง

246

270

516

248

หมู่ที่๑๖ บ้านบัวบก

202

210

412

163

หมู่ที่๑๗ บ้านป่าปี้

178

209

387

145

หมู่ที่๑๘ บ้านท่าตุ้ม

206

217

423

220

หมู่ที่๑๙ บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่

275

303

578

238

หมู่ที่๒๐ บ้านใหม่กาดเหนือ

138

167

305

98

     

ที่มา :งานทะเบียนราษฎร์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 65 )

 

.๒.๒  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ๑)   การคมนาคมขนส่ง

๑.๑)  ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล อำเภอ    คือ 

 - สาย ๑๑๔๗ สันป่าฝ้าย-บ้านธิ-สันกำแพง   (อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลำพูน)    

 - สาย ๑๑๘๗ บ้านธิ-สารภี   (อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลำพูน)

 

๑.๒)   ถนนภายในเขตเทศบาล     (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านธิ)

- ถนนลูกรัง                           จำนวน          ๓๒               สาย

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           จำนวน        ๑๒๗              สาย

- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก         จำนวน          ๖๓               สาย

- สะพาน                              จำนวน          ๑๐               แห่ง

 

 ๑.๓)  ถนนภายในเขตเทศบาล  (ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านธิ)

จำนวน  ๒  สาย

 

๒)   โทรศัพท์/ไปรษณีย์ 

-  ที่ทำการไปรษณีย์                     จำนวน                ๑                แห่ง

-  โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน               ๑๒               แห่ง

-   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถใช้ได้คือระบบ  ดีแทค  เอไอเอส  ทรูมูฟ  แคท กสท.

 

๓)   การไฟฟ้า

-   มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน                       ๒๐                 หมู่บ้าน

-   ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)                                  ๑,๑๑๐                 จุด

 

๔)    แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำน้ำ/ลำห้วย                        จำนวน            ๒               สาย

-   อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่               จำนวน            ๑               แห่ง

-   คลองชลประทานแม่กวง            จำนวน            ๖               สาย  

-   สระน้ำขนาดเล็กในไร่นา            จำนวน          ๓๔              แห่ง

-   สระน้ำขนาดใหญ่สาธารณะ        จำนวน            ๓               แห่ง

 

)    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                        จำนวน              ๑๖               แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                    จำนวน           ๑,๒๕๓             แห่ง

- บ่อบาดาล                   จำนวน                ๖๕             แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน               จำนวน                 ๒๐             แห่ง

- คลองส่งน้ำ                  จำนวน                   ๓             แห่ง

           

๖)    กิจการประปา

       ประปาหมู่บ้าน  จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน (เทศบาลได้รับการถ่ายโอน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน    ได้แก่   หมู่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖ และ หมู่  ๑๙)

๒.๒.๓  ด้านเศรษฐกิจ

       อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมสำหรับแรงงานในวัยหนุ่มสาวก็จะไปรับจ้างทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเป็นส่วนใหญ่อาชีพอื่น ๆ ก็จะมี อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการและอาชีพอื่นๆ

 

๑) หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

  • ธนาคาร                         ๒          แห่ง   
  • ปั๊มน้ำมัน                        ๓          แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม           ๑๖         แห่ง (ขึ้นทะเบียน สนง.อุตสาหกรรมลำพูน)
  • โรงสีข้าว                         ๘        แห่ง
  • ห้องเช่า                        ๑๖         แห่ง                           

 

๒) การท่องเที่ยว

     สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านธิ   มีทั้งโบราณสถานและทางธรรมชาติ คือ

-  วัดพระธาตุดอยเวียง     หมู่ที่  ๙  บ้านดอยเวียง      ตำบลบ้านธิ

-  อ่างเก็บน้ำแม่ธิ  และน้ำตกห้วยหก   หมู่ที่  ๙ บ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ

-  พระพุทธเฉลิมศิริราช / วัดศรีดอนชัย      หมู่ที่  ๑๐ บ้านสันมะนะ  ตำบลบ้านธิ

-  กู่เฮือง-กู่ป่าลาน   วัดกู่ป่าลาน  หมู่ที่  ๘  บ้านศรีดอนชัย  ตำบลบ้านธิ

           

๒.๒.๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะและป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำเป็นสวนลำไยเป็นจำนวนมากซึ่งอาจเป็นปัญหาในอนาคต  การทิ้งขยะของประชาชนตามข้างทางสาธารณะทำให้เกิดการเน่าเหม็นและความสกปรก  บางพื้นที่มีปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู และการเผาขยะจากร้านค้ารับซื้อของเก่า  สำหรับพื้นที่ป่าภายในเขตตำบลบ้านธิ คือ ทุ่งป่ามุก ,ดอยน้อย ในเขตพื้นที่   หมู่ที่  ๑๓   บ้านป่าเหียง   ตำบลบ้านธิ   เขตพื้นที่ป่าสงวนแม่ธิ –แม่ตีบ   ในเขตพื้นที่หมู่ที่  ๙  บ้านดอยเวียงตำบลบ้านธิ   ป่าชุมชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านธิ    ที่สาธารณะประโยชน์ที่มีจำนวนพื้นที่มากพอที่จะทำประโยชน์ได้คือ  ป่าช้าผีดิบ  ดอยน้อย  ดอยยาว ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๕  ตำบลบ้านธิ

           

๒.๒.๕  ด้านการเมือง-การบริหาร

๑)  โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ

           ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง  ๓ปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) โดยจำแนกส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็น  ๖  กอง มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

ปลัดเทศบาล

ปลัด เทศบาล

๑. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติ

     ราชการประจำในเทศบาล

๒. งานบังคับบัญชาข้าราชการ/       

    ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

๓. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมิน

    ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราช

    การในเทศบาลตำบล

ประกาศ   ก.ทจ.ลำพูน   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล   ลว. 

. สำนักปลัด

. สำนักปลัด

๑.๑   งานบริหารทั่วไป

๑.๒   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑.๓   งานจัดทำงบประมาณ

๑.๔   งานกฎหมายและคดี

๑.๕   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๖   งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่อง

   งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๗  งานตรวจสอบภายใน

๑.๘  งานประชาสัมพันธ์

๑๙.   งานทะเบียนราษฎร

๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๑ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

. กองคลัง

. กองคลัง

๒.๑งานการเงิน

๒.๒งานบัญชี

๒.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

๓.  กองช่าง

.  กองช่าง

๓.๑   งานก่อสร้าง

๓.๒  งานประสานสาธารณูปโภค

๓.๓  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๓.๔  งานผังเมือง

ประกาศ   ก.ทจ.ลำพูน   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล   ลว. 

๔. กองสาธารณสุขและ   สิ่งแวดล้อม

.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๔.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๔.๓  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

        สิ่งแวดล้อม

๔.๔  งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค

 

.กองการศึกษา  ศาสนา

    และวัฒนธรรม

.กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

๕.๑งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.๓ งานบริหารงานการศึกษาและงานการศึกษา

๕.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๕.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและการออก 

      กำลังกาย

 

๖. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

๖. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

๖.๑งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๖.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๖.๓ งานสังคมสงเคราะห์

๖.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

๒)  บุคลาการของเทศบาลตำบลบ้านธิ

      ฝ่ายบริหาร                                         

-   นายกเทศมนตรี                              ๑        คน

-   รองนายกเทศมนตรี                          ๒        คน

-   เลขานุการนายกเทศมนตรี                  ๑         คน

-   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                    ๑         คน

       

ฝ่ายนิติบัญญัติ

-    สมาชิกสภาเทศบาล                      ๑๒      คน

 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

-   ข้าราชการ                                 ๓๓      คน

-   ลูกจ้างประจำ                                ๔      คน

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ                  ๓๓       คน

-   พนักงานจ้างทั่วไป                        ๑๖       คน

-   พนักงานจ้างเหมาบริการ                   -        คน

              รวมทั้งหมด                     ๘๖       คน

 

.๒.๖ ด้านสาธารณสุข

       โรงพยาบาล                          ๑          แห่ง   จำนวนเตียงคนไข้   ๓๐   เตียง

       คลีนิคเอกชน                         ๓          แห่ง

       สาธารณสุขอำเภอ                   ๑          แห่ง

        ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล    ๒         แห่ง (บ้านศรีดอนชัย,บ้านใหม่กาดเหนือ)

 

.๓  ข้อมูลพื้นฐาน

        

๒.๓.๑  ด้านสังคม/การศึกษาและการกีฬา/ศาสนาและวัฒนธรรม

๑)  ด้านสังคม

         เทศบาลตำบลบ้านธิ    มีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน  การแก้ไขปัญหา     ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  อสม.อปพร.  องค์กรของรัฐและเอกชน  ส.ส.  อบจ.  ทุกหน่วยงานเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลบ้านธิให้ถูกจุด  ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านธิได้สนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลเช่น  ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอำเภอ,ตำบล,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งนอกจากสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นแล้วเทศบาลก็ยังตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  เพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟูหรือฝึกฝนอาชีพเพื่อไม่ให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกลุ่มชีวิตเพื่อชีวิตตามโครงการต่าง ๆ เช่น จัดงานวันเอดส์โลก, โครงการเยี่ยมบ้านของกลุ่มชีวิตเพื่อชีวิต    ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์  เทศบาลได้จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่พอยังชีพหรือขาดผู้ดูแล 

๒)   ด้านการศึกษาและการกีฬา

         เทศบาลตำบลบ้านธิ   มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  พร้อมประสานงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ทั่วถึงตามศักยภาพ  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านธิสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการศึกษา ให้กับทุกโรงเรียนภายในเขตเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพเท่าเทียมกันกับโรงเรียนในเมืองในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลคือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานของกรมฯและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตลอดจนเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับเด็ก  นอกจากนี้เทศบาลยังได้ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะได้ดำเนินการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับเด็กให้มากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและอาจจะขยายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  ส่วนในด้านการกีฬาเทศบาลก็ได้สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีซึ่งก็ประสบความสำเร็จกลับมาทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มัวเมาไปกับสิ่งเสพติด

๓)   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านธิ    ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีกิ๋นหวานตานโม่น  ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ฯลฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศาสนาเพื่อให้ศาสนาเป็นที่ขัดเกลาจิตใจของประชาชนภายในตำบล   

 

๒.๓.๒   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         เทศบาลตำบลบ้านธิ    มีนโยบายก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ให้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และขุดลอกลำน้ำ   ลำเหมือง   คูคลอง   แหล่งน้ำธรรมชาติ  บ่อบาดาลอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงเหมืองฝายให้ใช้การได้  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร,  ครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ประปา เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสัญจรไปมาสะดวกสบาย ลดต้นทุนการผลิตขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้นปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้รับการปรับปรุงสามารถครอบคลุมทั้งตำบลซึ่งในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็จะเบาบางลงสามารถที่จะนำงบประมาณไปส่งเสริมด้านอื่น ๆ

 

๒.๓.๓  ด้านเศรษฐกิจ

         เทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาแหล่งทุน เพื่อช่วยเหลือการประกอบอาชีพของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ  สนับสนุนประสานงานและผลักดันโครงการก่อสร้างตลาดกลาง  เพื่อรองรับผลิตผลทางด้านเกษตรของชุมชนในตำบลบ้านธิและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะลำไย ข้าว ฯลฯ  เพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร ติดต่อพ่อค้ามาซื้อโดยตรงกับเกษตรกร ส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการผลิตลำไย โดยใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี  รวมทั้งการแปรรูปให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านธิ   มีงบประมาณไว้รองรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ที่จะพัฒนาส่งเสริมให้มีศักยภาพสามารถที่จะแข่งขันกับที่อื่น ๆ ได้

 

๒.๓.๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว

         เทศบาลตำบลบ้านธิ  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์การคัดแยกขยะ  เพื่อสะดวกต่อการกำจัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้เมื่อประชาชนทั้ง  ๒๐  หมู่บ้าน  รู้จักการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลบ้านธิก็จะได้ดำเนินการจัดเก็บเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล  นอกจากนี้เทศบาลยังประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร พร้อมกับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสำรวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเตรียมความพร้อมของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว

           

๒.๓.๕  ด้านการเมืองการบริหาร

          เทศบาลตำบลบ้านธิ   มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้   ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านการเมือง  รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำทุกระดับ  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านธิ     โดยยึดหลักความโปร่งใส    ตรวจสอบได้  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง   โดยการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำเวทีประชาคมให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาของเทศบาลและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน            

         จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์กรประชาชน  จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเมืองการปกครองท้องถิ่นให้กับชุมชน หมู่บ้าน  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้บุคลากรและฝ่ายบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลเข้าศึกษาเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี-โท  ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านธิ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารและความบันเทิงอย่างทั่วถึง

        

๒.๓.๖  ด้านสาธารณสุข

         เทศบาลตำบลบ้านธิ    มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน   ระงับและป้องกันโรคติดต่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ   ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ และสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของ อสม. จำนวน  ๒๐  หมู่บ้าน