ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254224 ม.ค. 2566
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254319 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253519 ส.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254219 ส.ค. 2563
6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 252619 ส.ค. 2563
7อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.254619 ส.ค. 2563
8พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.253919 ส.ค. 2563
9พระราชบัญญัติทะเบียนพานิชณ์ พ.ศ. 249919 ส.ค. 2563
10พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 254219 ส.ค. 2563
11พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 254219 ส.ค. 2563
12พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 254219 ส.ค. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 255419 ส.ค. 2563
14ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253919 ส.ค. 2563
15ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น19 ส.ค. 2563
16พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และแก้ไขเพิ่มเติม19 ส.ค. 2563
17พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255019 ส.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 255019 ส.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254819 ส.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254819 ส.ค. 2563

1 2 3 4 5   >>  >|